Årsmöte för föreningen Göteborgs Litteraturhus

15 mars 2016

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Medlemmar och andra intresserade är varmt välkomna på årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus på tisdag den 15 mars kl 18.00.

(Mat finns från kl 17 – men endast för föreningens medlemmar och associerade medlemmar. OSA senast torsdag 10 mars.)

 

Dagordning för årsmötet

 1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen.
 12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
 13. Val av revisor.
 14. Val av valberedning.
 15. Revision av stadgar och plattform.
 16. Val av nya medlemmar
 17. Behandling av styrelsens förslag.
 18. Övriga frågor.

 

Dokument som pdf:er

 

Maila verksamhetsledaren på sofia.grasberg@www.goteborgslitteraturhus.se så skickar hon övriga bilagor i ett mail.