ONLINE: Årsmöte för Göteborgs Litteraturhus

24 mars 2020

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Välkomna på årsmöte alla medlemmar i ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus (och eventuella andra som kanske vill bli det)!

Tisdagen den 24 mars kl 18-19 (mat & tårta från 17.30!)

Mötet sker via zoom, länk och information har sänts till alla medlemmar.

Kontakta Sofia på sofia.grasberg@www.goteborgslitteraturhus.se om du har frågor.

 

Dagordning årsmöte 24 mars:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det
kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen.
12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Val av valberedning.
15. Beslut om inkomna medlemsansökningar.
16. Information om föreningen Lagerhuset och Higab.
17. Övriga frågor
a) Inbjudan från Kulturföreningen Caminho om samarbete i projekt i anslutning till bokmässan.

Mötesunderlag:

Verksamhetsberättelse Göteborgs Litteraturhus 2019

Årsredovisning 2019

Verksamhetsplan 2020-21

Medlemsansökningar årsmöte 24 mars