Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus

13 mars 2017

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Varmt välkomna på årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus!

Måndagen den 13 mars kl 18.00.
Från 17.30 serveras kaffe och smörgås.

Har du något du vill ta upp på årsmötet? Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före, senast den 13 februari sänds dessa till ordförande Inger Eide-Jensen, inger.eide-jensen@telia.com.

Kanske är du intresserad av att ingå i styrelsen eller vill nominera en kandidat? Hör av dig till vår valberedning: Johan Öberg johan.oberg@gu.se och David Karlsson david.karlsson@natverkstan.net.

Samtliga årsmöteshandlingar finns tillgänliga via länkar nedan:

Verksamhetsberättelse 2016 bilaga 1 & bilaga 2

Verksamhetsplan 2017 inklusive budget

Revisionsberättelse 2016

Ekonomisk resultatrapport 2016 och balansrapport 2016

Medlemsansökningar (7 st)


Dagordning

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

11. Val av ordförande i föreningen.

12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

13. Val av revisor och revisorsuppleant

14. Val av valberedning.

15. a) Gehandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
b) behandling av inkomna medlemsansökningar.

16. Övriga frågor. Beslut i frågor av principiell art eller större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

OSA info@www.goteborgslitteraturhus.se senast den 6 mars.

 

Hjärtligt välkomna!

hälsar Inger, Margareta, Nino, Daniella, Tomas, Sofie, Aurora, Sofia och Jesper