Årsmöte föreningen Göteborgs Litteraturhus

13 mars 2024, kl: 17:30

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Den 13 mars är det dags för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus årsmöte. Från kl 17.00 finns det smörgåsar, fika och kaffe.

Kl 17.30 startar årsmötet och pågår ungefär en timme, följt av mingel och möjlighet att prata om verksamhetsrelaterade frågor.

OSA till sofia.grasberg@goteborgslitteraturhus.se senast 8 mars. För att mötet ska vara beslutsmässigt måste minst en femtedel av alla röstberättigade medlemmar delta – men ju fler som kan delta desto bättre!

Varmt välkomna.

Mötesunderlag för årsmötet som pdf:er:

Verksamhetsberättelse 2023
Bilaga: Lista offentliga arrangemang 2023
Verksamhetsplan 1 april 2024 – 1 april 2015
Signerad årsredovisning inklusive revisorsberättelse
Medlemsansökningar (8 stycken)

Mötesunderlag mejlas också ut till medlemslistans kontaktpersoner senast två veckor före mötet och finns utskrivna på plats.

DAGORDNING ÅRSMÖTE 13 mars 2024:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. (Se bilaga)
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret. (Se bilaga.)
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. (Se bilaga)
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det  kommande verksamhets/räkenskapsåret (2024). (Se bilagor)
11.  Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
12.  Val av revisor och revisorsuppleant.
13.  Val av valberedning.
14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
a) Fråga om inkomna och av styrelsen beredda medlemsansökningar (se bilaga).
15. Övriga frågor
a) fråga om någon medlem vill ta över / hyra i andra hand en lagerlokalen/studio föreningen hyr av Higab (belägen markplan i Lagerhuset)