Årsmöte Göteborgs Litteraturhus ideella förening

14 mars 2018

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Varmt välkomna på vårt årsmöte! Onsdagen den 14 mars kl 17.30 — men smörgåsar och kaffe finns framdukat redan kl 17.00!

 

Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen.
12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Val av valberedning.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor:
1) Information och inbjudan till Scener & samtal 2018
2) Inbjudan att arrangera program under Kulturkalaset
3) Kort information kring kommunikationskanalerna i samband med bokning.
4) Kort information om tjänsten som programansvarig 50%

Årsmöteshandlingar:

  1. Medlemsansökningar mars 2018
  2. Verksamhetsplan 2018 inklusive budget
  3. Verksamhetsberättelse 2017
  4. Årsbokslut och revisionsberättelse 2017
  5. Balansräkning
  6. Resultatrapport

 

Ur föreningens stadgar, information som är bra att veta inför årsmötet:

Medlemmar äger yttrande-, förslags och rösträtt vid medlemsmöten. Marsmötet är ett årsmöte, och föreningens högsta beslutande organ. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar senast 2 månader före ordinarie årsmöte. Kallelse kan sändas med e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet. Samtliga årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen ska tillse att årsmöteshandlingar skickas per post till medlemmar som så begär.