Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus

16 mars 2021

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Kära medlemmar! Tisdagen den 16 mars kl 17.00-18.00 kallas ni till årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus.

Årsmötet sker liksom förra året i ett digitalt rum via zoom – anmäl dig till sofia.grasberg@www.goteborgslitteraturhus.se så får du länk innan mötet.

Vi har (som vanligt!) mycket på gång i verksamheten och det är viktigt att ni är många som kommer på årsmötet och deltar i diskussioner och beslut. Även om det digitala formatet är något begränsande så finns det alltid utrymme för inspel och motioner  från er medlemmar. Minst en femtedel av alla röstberättigade medlemmar måste delta för att besluten ska kunna tas.

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsplan april 2021-22

Verksamhetsberättelse 2020 

Bilaga verksamhetsberättelse Quarantine Love Poem av Nino Mick

Medlemsansökningar mars 2021

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 16 MARS
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det
kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen.
12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Val av valberedning.
15. a) Beslut om inkomna medlemsansökningar.
b) Behandling av styrelsens förslag om stadgeändring (underlag i mejl)
c) Behandling av ev. inkomna medlemsmotioner
16. Information
17. Övriga frågor.

Varmt välkomna!
hälsar styrelsen; Åsa, Nils, Meri, Sofie, Ellinor, Anna