Årsmöte

26 mars 2019

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Den ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus kallar sina medlemmar till årsmöte tis 26 mars kl 17.30 – ca 18.30.

Från kl 17 serveras italienska godsaker! Varmt välkomna!

OSA senast den 19 mars.

Här kan du läsa och ladda ner årsmöteshandlingarna:

Verksamhetsberättelse 2018
Bilaga verksamhetsberättelse, samtliga offentliga arr 2018
Verksamhetsplan 2019-20
Årsredovisning 2018
Medlemsansökningar 

 
Dagordning årsmöte 26 mars:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det
kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen.
12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Val av valberedning.
15. Behandling av inkomna medlemsansökningar
och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor.