naderehvandi | Fred Moten i samtal med Khashayar Naderehvandi

Foto: David Relan