strandberg_ingela_12_5f5b79c43d544 | Merci Poesi – Live online

Fotograf: Sara Mac Key (Norstedts)