Foto: Sara Mac Key | Nuruddin Farah i samtal med Elise Karlsson

Foto: Sara Mac Key