Hur kan kultur tillgängliggöras för alla?

12 maj 2022, kl: 18:00

Arr: Göteborgs universitet

”Alla ska kunna ta del av kultur oavsett funktionsförmåga.”
Så står det i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige undertecknade och ratificerade 2008. Idag finns det dock fortfarande olika typer av barriärer som gör det svårare för vissa av oss att uppleva kultur och delta i kulturlivet än för andra.

Vad behöver vi tänka på för att undanröja befintliga hinder och helst redan från början skapa verksamheter och lokaler som ger alla möjlighet att delta på sina egna villkor?

Kom och lyssna på ett panelsamtal om hur kulturinstitutioner och kulturarrangemang kan göras mer tillgängliga för alla oavsett funktionsvariation.

Paneldeltagare:
Eddie Wheeler, musiker och kulturprofil (projektet Creative Point)
Finn Hellman, radiomakare och funktionshinderaktivist
Evelina Charlie Larsson, musiker (ShareMusics ensemble Elefantöra)
Sayam Chortip, musiker (ShareMusics ensemble Elefantöra)

Varmt välkomna!

Fri entré.

Om arrangören: Panelsamtalet arrangeras av Göteborgs universitets masterstudenter på programmet Kultur och demokrati.
Om masterprogrammet: https://kulturochdemokrati.wordpress.com/about/