Teknikens terapi - Heidegger och stället

24 februari 2016

Arr: Göteborgs förening för psykoanalys och filosofi

Teknik – bortom optimism och misstro
– en före­läsningsserie i tre delar.

I början av femtiotalet skrev Martin Heidegger uppsatsen ”Teknikens väsen”, som kritiskt analyserar vad det betyder att vi lever i ett samhälle som alltmer genomsyras av teknik, en tidsålder han benämner som Ge-stell, som ställer, eller ramar in, människan i en teknisk värld. Här utvecklar Heidegger inte bara en diagnos av sin tid, utan skisserar också ett tänkande som han menar kan ha en befriande verkan i en situation där vi alltmer innesluts i tekniken som också tar över vårt sätt tänka och ställa frågor. Det är, skulle vi kunna säga, ett slags teknikens terapi.

Kvällens föreläsare:
Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola.

Moderator:
psykologen Tobias Wessely.

Kl 18.30
Fritt inträde


Tekniken kan ses som ett bevis på människans överlägsna förmågor och makt att betvinga naturen. Samtidigt förknippas den med atombomben och med apokalyptiska hot om människans undergång. Den filosofiska utmaningen i att närma sig tekniken ligger i att röra sig bortom dessa ytterligheter av optimism och misstro. Vad är teknik egentligen och hur kan vi förstå dess relation till människan och vår värld? Elden, skriften, teleskopet, järnvägen, datorn, skall dessa tekniska fenomen främst förstås som redskap och hjälpmedel genom vilka vi förverkligar våra drömmar, eller är det snarare tvärtom: att tekniken orsakar våra begär?

 

Läs mer om Göteborgs förening för psykoanalys och filosofi HÄR