Textival

27 mars 2015

Arr: Textival

Vi är stolta och myc­ket glada att pre­sen­tera Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2015.
Årets fes­ti­val kom­mer gå under temat LAGER

Den 27–28 mars firar vi Tex­tival på Fri­lag­ret och Lit­te­ra­tur­hu­set i Göteborg

Genom sam­tal, läs­ningar och woks­hops kom­mer vi att utforska olika tänk­bara aspek­ter av lager i lit­te­ra­tu­ren, tex­ten, kons­ten och i läsa­ren. Sista hel­gen i mars slår Tex­tival ihop sina tan­kar med andra lit­te­rära aktö­rer och arran­ge­rar Tex­it­val Lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2015. Vi tror fort­satt på bok­mäs­sans form och kom­mer att, till­sam­mans med utstäl­lande för­lag och aktö­rer, låta mäs­san verka som bas för festivalen.

Det lit­te­rära land­ska­pet ritas om, cent­rum och peri­feri för­skjuts såväl som består, de utveck­lande plat­serna för ska­pande, text och lit­te­ra­tur behövs: vi är där­för extra glada att kunna vara del av att åter igen skapa en spän­nande scen för lit­te­ra­tur och konst runt Järn­tor­get i Göte­borg och på samma gång bjuda in rös­ter från andra platser.

Läs programmet här!