Göteborgs Litteraturhus

MedlemskapHyra Göteborgs Litteraturhus | Våra medlemmar

Om oss

Göteborgs Litteraturhus är en ideell förening och en plats där litteraturen – i all sin mångsidighet – står i centrum. Föreningens syfte är att ta tillvara på medlemmarnas och allmänhetens litterära engagemang genom att skapa litterära program och möjligheter att mötas i, genom och kring litteratur. Verksamheten präglas av ett öppet och nyfiket förhållningssätt till de sätt litteraturen tar plats i världen. Göteborgs Litteraturhus går man till om man tycker om att läsa och skriva eller helt enkelt är engagerad i de ämnen vi tar upp i våra programpunkter – eller själv vill skapa ett arrangemang.

Föreningens medlemmar är ett 80-tal organisationer och grupper som bedriver litterär verksamhet, som delar föreningens mål och syften och genomför offentliga litterära arrangemang i Göteborgs Litteraturhus. Föreningen leds av en styrelse och har två anställda.

Programmet skapas i första hand av föreningens medlemmar, samarbetspartners och av föreningens personal. Programmet planeras på sätt som omfattar och förenar olika litterära genrer och former. Genom sin verksamhet ska Göteborgs Litteraturhus vara en plats och ett sammanhang med många ingångar. Ett annat viktigt syfte är att vara en plats för organisering och möten som möjliggör nya samarbeten i litterära projekt.

I hjärtat av verksamheten finns en vilja till och tro på vikten av en fri och frivillig folkbildning för alla. Detta gör att gränsen för vad som definieras som litterär verksamhet och litterära program är rörlig, perforerad av öppningar och integrerad med samhällsfrågor som kan vara både djupt personliga och gemensamma. Göteborgs Litteraturhus är en scen där ambitiös litteratur, prövande litteratur eller nya läsningar av äldre litteratur och litteratur utan självklart utrymme på befintliga scener och kultursidor får ta plats i offentligheten.

Göteborgs Litteraturhus ger stora möjligheter för människor i Göteborg och hela västra Sverige att ta del av och delta i föreningens offentliga program – men också att påverka och forma det.

Föreningen ger kraft och utrymme för det litterära fältet att verka och växa genom att vara ett sammanhang där läsare av alla slag samlas i samtal och arbete; författare, förläggare, redaktioner, översättare, arrangörer, poeter, förmedlare, kritiker, journalister och givetvis en litterärt intresserad allmänhet i stort. Exakt hur litteratur kan se ut, låta eller fungera – vad ett litterärt intresse kan bestå i och hur det kan ta form och uttryck, hur det ser ut och verkar är en fråga som vi betraktar som öppen och föränderlig.

Göteborgs Litteraturhus ligger i Lagerhuset, nära Järntorget i Göteborg, med ungdomskulturhuset Frilagret med kafé som närmaste granne. På markplan ligger även restaurang Schnitzelplatz Lagerhuset med tillhörande stor uteservering. På våning tre och fyra i Lagerhuset har flera tidskrifter, förlag, översättare, journalister och andra viktiga kulturaktörer sina kontor och verksamhet, bland annat via sammanslutningen Förlagshuset. I huset finns också Kulturverkstan, en yrkesutbildning för kulturprojektledare.

Samarbeten

Göteborgs Litteraturhus erhåller verksamhetsstöd från Göteborgs Stad och har samarbeten med Litterär gestaltning på HDK- Valand, Institutionen för Kultur och Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, Svenska PEN, Nordiska litteraturhuset i Åmål samt med Förvaltningen för Kultur Västra Götaland. Föreningen samarbetade även nära med organisationen Hear my voice i Sydafrika mellan 2017-2022, kontakten upprätthålls fortfarande även om projektmedlen är slut.

Göteborgs Litteraturhus deltog i förarbetet till att göra en Göteborg till en UNESCO City of Literature och ingår nu i samverkansgruppen för Litteraturstaden Göteborg.

Historik

Lagerhuset i Göteborg har sedan 90-talet varit en arbetsplats för förlag, tidskriftsredaktioner, frilansande journalister, översättare och kulturarbetare. Idén om ett litteraturhus har vuxit fram under lång tid och 2013 sammanföll flera saker som gjorde det möjligt att göra idén till verklighet. En rymlig och vacker lokal på bottenplan av Lagerhuset blev ledig, Göteborgs Stadsbibliotek var i behov av en extern scen på grund av ombyggnationer och aktörerna i Lagerhuset hade arbetat fram ett konkret förslag på hur ett litteraturhus kunde drivas. Lösningen blev att Göteborgs stadsbibliotek startade upp sin tillfälliga verksamhet ”Litteraturhuset Göteborg” i väntan på ombyggt bibliotek. När det nya stadsbiblioteket var klart, sommaren 2014, flyttade Göteborgs stadsbibliotek ut och den ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus bildades och flyttade in. Sedan 2015 har verksamheten i Göteborgs Litteraturhus mer än fördubblat antalet medlemmar, offentliga programpunkter, publik och deltagarsiffror. Idag (2024) har föreningen 82 medlemmar.

För 2023 var antalet offentliga arrangemang 176 stycken. De finns dem under fliken ”program” – till höger ligger vårt arkiv. Där finns också våra inspelade program att titta eller lyssna på. Utöver det offentligt utlysta programpunkterna – författarsamtal, uppläsningar, seminarier, utställningar, festivaler, bokmarknader – så gjordes ytterligare 131 bokningar för program av halvoffentlig art: bokcirklar, seminarie-serier, möten, nätverksträffar, kurser, workshops. Det betyder att den sammantagna siffran för lokalbokningar avseende program, möten, seminarier etc för 2023 var 307 stycken. Ca 11 200 personer har tagit del av verksamheten, antingen som arrangör, deltagare eller publik.

Programmen på Göteborgs Litteraturhus under 2023 skapades av ungefär  80 0lika arrangörer, de allra flesta av dessa är givetvis föreningens medlemmar, personal och i olika samarbeten. Mångfalden är påtaglig här på Göteborgs Litteraturhus.

Här kan ni ladda ner föreningens verksamhetsberättelse för 2023.

Göteborgs Litteraturhus styrelse

Ordförande: Gunilla Grahn-Hinnfors
Vice ordförande: Jenny Bjarnar
Kassör: Meri Alarcón
Sekreterare: Andréa Ager-Hanssen
Ledamot: Annika Starfalk
Suppleanter: Fredrik Nyberg och Joseph Knevel.

Medlemskap

Medlem kan en organisation eller annan juridisk person bli som delar föreningens målsättning. Medlemmar nyttjar lokalen fritt och får tillgång till föreningens nätverk, resurser, kompetens och till medlemsutbildningar. Beslut om medlemskap fattas av föreningens medlemsmöte som hålls i mars och i september. Avgiften är 1 000 kr per år och ger rätt att använda lokalen för litterära arrangemang utan kostnad. Möjlighet finns också att ansöka om att bli associerad medlem. Detta kan sökas av grupper, nätverk eller projekt som inte är en juridisk person men som vill delta i föreningens arbete utifrån den gemensamma programförklaringen. Associerad medlem saknar rösträtt i föreningen men kan nyttja lokalen på samma sätt som en medlem. Medlemsavgiften gäller helår (dvs mars- mars eller sept – sept) och fakturan skickas ut i slutet av året. Nästa deadline för ansökan om medlemskap är 15 augusti 2024. Ansökan om medlemskap (alternativt associerat medlemskap) i föreningen sker genom att de tre frågor nedan besvaras i mejl till föreningen (motsvarande ca en halv sida text):

 1. Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även organisationsform och organisationsnummer (om ett sådant finns).
 2. På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens verksamhetsplattform?
 3. Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra?

 

Ansökan bereds av styrelse och beslut om inval av nya medlemmar fattas av årsmöte i mars eller medlemsmöte i september. Eftersom en ansökning blir möteshandling så ber vi er ansökande att formulera er med med detta i åtanke; att presentera er verksamhet hellre än hänvisa till hemsidor och att vara konkreta i era svar.

Viktigt är även att alla som söker medlemskap i föreningen läser igenom verksamhetsplattform och stadgar och att ni i er ansökan visar hur ni ser er på verksamhet i relation till föreningens uttalade mål och syften (se punkt 2 ovan).

Hyra Göteborgs Litteraturhus?

Göteborgs litteraturhus kan hyras av privatpersoner, föreningar, organisationer, företag för en kostnad av 2 000 kronor för kväll eller halvdag. Att hyra Göteborgs Litteraturhus en hel dag kostar 4 000 kr. I första hand gäller detta bokningar för kulturella arrangemang, konferenser, årsmöten, kurser m.m och som har litterär anknytning eller som kan relateras till föreningens programförklaring och stadgar.

Lokalen rymmer max 100 personer (stående) men för program med sittande publik är maxantalet 80 personer. Bäst passar den för program och arrangemang för mellan 10-80 personer. (Se detaljerad info kring max antal dokumentet under punkt två nedan.) Ventilationen i lokalen är tyvärr bristfällig så vid större arrangemang rekommenderar vi att dörrar och eller fönster hålls öppet.

Scen, projektor, PA finns (sammanlagt sex mikrofoner varav tre med sladd, en trådlös handmikrofon och två trådlösa headset), liksom stort konferensbord, serveringsbord, två toaletter (varav en större med skötbord) och pentry med kaffe- och vattenkokare, ugn, micro samt kylskåp. Lokalen är tillgänglig för personer som använder rullstol eller permobil, och det finns en ramp upp till scenen.

Här finns länkar till mer information och material:

 

För frågor kontakta info@goteborgslitteraturhus.se.

Våra medlemmar

Föreningens medlemmar är fundamentet för hela verksamheten på Göteborgs Litteraturhus. Här är en lista över alla föreningens medlemmar, under varje namn finns en kort presentation och länk vidare till respektive medlems egen hemsida.

 

  • ACLE – Asociación de Cultura y Lengua Española
  • Föreningen ACLE grundades med stadgar och styrelse i maj 2018. Namnet Asociación de Cultura y Lengua Española, står för Föreningen för det spanska språket och kulturen. Föreningens syfte är att skapa tillfällen att träffas för att mötas, fira, lyssna, diskutera kring spanska kulturella evenemang, där litteratur år en stor del av aktiviteterna. ACLE vill skapa ett forum för att samla spanska medborgare som bor i Göteborg samt alla spansktalande och intresserade i våra aktiviteter i alla åldrar. Föreningen har idag ungefär 100 medlemmar i Göteborg, och växer. 

  • Afrikagrupperna
  • Afrikagrupperna är en ideell organisation med ungefär 2400 medlemmar, varav ett antal är valda till förtroendeuppdrag i sin lokala Afrikagrupp, eller i Afrikagrupperna centralt. I Göteborgs Litteraturhus anordnas föreläsningar, bokreleaser och stödfester med uppläsningar och musik.

   Läs mer om verksamheterna här.

  • Alastor Press
  • Alastor Press är ett litet, höglitterärt förlag som sedan starten 2001 strävat efter att tillgodose känsliga sinnens behov av estetisk finkalibrering. Alastorger huvudsakligen ut översatt litteratur från förra sekelskiftet som faller inom ramarna för dekadensen, symbolismen och andra närliggande riktningar.

  • Alma manusutbildning & Alma Löv Museum
  • Alma Löv Museum är ett konstcentrum som består av ett tiotal paviljonger utspridda i naturen och den stora huvudbyggnaden med tre våningar var det finns både teatersalong, utställningssalar och café. Muséet bedriver även pedagogisk verksamhet bland annat inom manus för film och dramaserie.

   Alma Manusutbildning är en manusutbildning som riktar sig till de som vill vara professionellt verksamma som manusförfattare och dramaturger inom film och dramaserie. Syftet är att främja och utveckla berättandet inom manus för film och dramaserie, vara en länk mellan oetablerade och professionella och en fysisk och virtuell mötesplats för både lokala, nationella och internationella aktörer.

   Med bas i det värmländska kulturlandskapet med Selma Lagerlöfs Mårbacka och det samtida vill Alma Löv Museum skapa förutsättningar för framtidens kulturarv och berättande främst inom rörlig bild.

   Alma manusutbildning
   Alma Löv Museum

  • Angereds Folkhögskola (med Angereds Författarskola)
  • Angereds Folkhögskola är en plats för engagerande, solidarisk folkbildning och genom detta en motkraft till ojämlikhet, kommersialism och passivitet. Angereds folkhögskola driver flertalet kurser och försöker därigenom också driva opinion och agera i nära samverkan med föreningar i Angered i nordöstra Göteborg.

   Här finns även den ettåriga utbildningen Angereds Författarskola, som leds av författarna Elise Ingvarsson och Jesper Brygger.

   Läs mer om Angereds författarskola här.

    

  • Autor
  • Autor är en ideell förening som bedriver bildningsverksamhet inom det litterärt konstnärliga området. Som en del av detta ger föreningen ut en egen skriftserie, publicerar nätbaserade texter under Autor Eter samt poetiker i serien Autor Chap.

   Namnet Autor är lånat av Thomas Thorild som i början av augusti 1791 gav ut första delen av En Critik öfver Critiker på Autors förlag.

   Den ideella föreningen Autor har uppstått i anslutning till Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet, men är ekonomiskt och administrativt helt fristående från universitetet. Idag drivs föreningen av alumner vid Litterär gestaltning och Litterär översättning.

   Kontakt: info(a)autor.se

  • Bengt Anderbergsällskapet
  • Bengt Anderberg var poet, prosaist, dramatiker, essäist, barnboksförfattare, översättare, radioröst och kulturskribent. En lysande stilist, spränglärd bokmal – och Gaisare. På Expressens kultursidor hade han i 48 år en direktkanal med läsarna. Hans sista roman Amorina kom 1999 och hyllades unisont i alla stora tidningar. Boken kom i nytryck 2022.

   Bengt Anderbergsällskapet delar vartannat år ut ett pris till författare, journalister eller samhällsdebattörer som verkar i hans anda. I Göteborgs Litteraturhus arrangerar sällskapet litterära program med anknytning till Bengt Anderberg.

  • Bokförlaget Daidalos
  • Sedan starten 1982 har Bokförlaget Daidalos publicerat såväl klassiska filosofiska och samhällsvetenskapliga texter som viktiga bidrag till vår tids samhällsdebatt. Förlaget ger också ut böcker inom områden som historia, ekonomi, miljöfrågor, pedagogik och litterär essäistik. Och därtill en och annan egensinnig bilderbok. Daidalos har bland annat publicerat Hannah Arendt, Aristoteles, Zygmunt Bauman, Walter Benjamin, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Gro Dahle, Guy Debord, Franz Fanon, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Martin Heidegger, Alf Hornborg, Arne Melberg, Seneca, Rebecca Solnit, Spinoza, Guy Standing och Harald Welzer.

  • Bokförlaget Hegas
  • Bokförlaget Hegas vill genom sin utgivning svara på frågan: hur får vi läsovilliga barn och ungdomar att upptäcka att läsning kan vara lust och glädje? Bokförlaget Hegas utgivning bygger på erfarenheten att man kommer långt med en bred utgivning som inte gör avkall på kvalitet eller innehåll.

   Bokförlaget Hegas ger ut lättlästa, spännande, roliga och viktiga böcker för att lärare och bibliotekarier, som dagligen arbetar med barn och unga, ännu bättre ska kunna förmedla nyttan och glädjen i att läsa utifrån tanken att den enskilde elevens läsupplevelse är lika viktigt som demokratiska och rättvisa samhällen.

  • Bokförlaget Korpen
  • Sedan 1975 ger Bokförlaget Korpen ut böcker med idéer och analyser. Av människan och samhället, av vetenskapen och konsten och livet. Korpen väljer oftast böcker i gränstrakter och motströms. För att komma till källan måste man ju simma motströms. Bland Korpens böcker finner du därför såväl essäer, kursböcker och aforismer, som guideböcker, kokböcker och en och annan roman av författare som: Katarina Frostensson, Emma Goldman, Claes Hylinger, Magnus Hedlund, Johan Asplund, Dag Østerberg, Sartre, Barthes, Weber, Simmel och Durkheim och många andra.

   År 2011 startades satellitförlaget Korpen Koloni. Det drivs i dag självständigt, men har starka idémässiga band till den äldre Korpen.

    

  • Bokförlaget Tranan
  • Bokförlaget Tranans första bok gavs ut 1992, och sedan dess har ägnat sig åt att försöka bredda den svenska bokutgivningen med översatt kvalitetslitteratur från hela världen. Hittills har Tranan publicerat mer än 300 böcker med texter av fler än 750 författare från lite drygt 75 länder. Förlaget har arbetat med cirka 230 översättare som översatt böcker från nästan 40 olika språk. Läs mer på Tranans hemsida.

  • Bokhandlareföreningen- västra kretsen
  • Bokhandlareföreningen bildades 1893 och är en ideell branschorganisation för Sveriges bok-, pappers- och kontorsvaruhandlare. Vårt uppdrag är att sprida information om böcker och läsande och att skapa förutsättningar för ett brett och kompetent nät av bokhandlare i Sverige. Föreningen ska tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen, såväl internationellt som inom Sverige. Det gör vi bland annat genom att föra deras talan i förhållande till beslutsfattare, leverantörer och andra intresseorganisationer.

   Föreningen har ca 300 medlemmar och verksamheten finansieras till största delen av medlemsavgifter. Vi är medlem i Svensk Handel, European and International Booksellers Federation samt delägare i ett antal bolag, bland annat Tidnings AB Svensk Bokhandel.

   Bokhandlareföreningens viktigaste arbete och fokus är att leda bokhandeln in i framtiden och hjälpa våra medlemmar att möta dagens och framtidens utmaningar. Det innebär att ta med samtliga medlemmar på såväl en intern som en extern resa som kommer att leda till att allmänheten ser bokhandeln som en levande plats väl värd att besöka, en levande bokhandel helt enkelt.

  • CG Jungföreningen i Göteborg
  • en förening som i samarbete med Jungstiftelsen och vår systerförening i Stockholm, verkar för att sprida C G Jungs teorier och skrifter.

   Det sker genom föredrag, seminarier, workshops, kurser och studiecirklar. Vår verksamhet håller oftast till i Sensus Lokaler på Drottningggatan 30.

   I vår tid är C G Jungs teorier mer aktuella än någonsin eftersom samhället blivit allt mer egoistiskt, ytligt och kortsiktigt på bekostnad av mänsklig mognad, medkänsla och insikt.

   Hemsida

  • Clandestino Institut
  • Clandestino Institut är ett alternativt kultur- och utbildningsprojekt som drivs som ideell verksamhet i Göteborg. Genom ett brett internationellt nätverk av forskare, författare, konstnärer och kulturproducenter i vid bemärkelse förmedlas perspektiv på kunskap och kultur som sällan får det utrymme som de förtjänar vid universitet och insitutioner i Sverige. Metoden är konstområdesöverskridande med utgångspunkt i samtida litteratur, konst och musik. Vid sidan av föreläsningar, konstutställningar och konserter arrangeras Clandestino Festival årligen sedan 2003.

   Hemsida

  • Daorson
  • Daorson är en ideell förening med hemort i Skövde kommun grundad 2015 med målet att bidra till ett ökat läsintresse samt vårda och främja det skrivna ordet och läsandet. Föreningen bedriver även förlagsverksamhet och har gett ut ca 20-tal titlar.

   Föreningen är öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningen respekterar alla människors lika värde och vill bidra till yttrande- och tryckfriheten samt främja demokratisk fostran och jämställdhet mellan könen.

   Föreningen bär namnet efter den urgamla (drygt 3 700 år) illyriska staden Daorson (nära staden Stolac, Bosnien och Hercegovina).

   Läs mer på Daorsons hemsida.

  • Dixikon
  • Nättidskriften Dixikon är en ideell, politiskt fristående och också i övrigt obunden kulturtidskrift. Dixikon publicerar företrädesvis artiklar och essäer om sådan utländsk kultur & litteratur som inte är översatt till svenska eller på annat sätt redan är känd här, och då företrädesvis från andra språkområden än det engelska.

   Tidskriften drivs med ekonomiskt stöd från Statens kulturråd. Redaktör och ansvarig utgivare är Per Brodén.

    

  • Dockhaveri förlag
  • Dockhaveri är ett kollektivt förlag sysselsatt med strategier för flersamt skrivande, kritik av genimyten, former för litterär organisering som inte bygger på konkurrens och författarensamhet, samt politiska frågor kring femininitet, funktionalitet och motstånd. Dockhaveri vill delta i, berika och berikas av samtal som förs kring den samtida litteraturens politiska, sociala och estetiska villkor. Dockhaveri står för den skevande flickan, hennes variationer och kompanjoner och vill vara av betydelse för många skrivande, läsande och inte minst unga personer.

   I förlaget ingår runt tjugo aktiva konstnärer från textfältet som vill förändra villkoren för publikation och textrelaterad estetik i Sverige.

  • Edition Diadorim Arts
  • Edition Diadorim Arts är ett förlag som har funnits sedan 2001, och har under den tiden gett ut 12 böcker (företrädesvis från Brasilien och Portugal); poesi, barnböcker, essäer och dramatik. Förlaget arrangerar evenemang med musik, poesi, utställningar och seminarier i samarbete med Kulturrådet, Brasiliens ambassad, Stadsmuseet, Stadsbiblioteket i Göteborg och i Stockholm, Göteborgs universitet, ABF, Chalmers, Folkuniversitetet m fl. Diadorim driver även ett projekt som heter SFÄR. Där möts litteratur, musik, konst, filosofi och vetenskap.

  • Ejeby förlag
  • Ejeby Förlag startades 1991 och publicerar huvudsakligen böcker om musik: bland annat av Igor Stravinskij, Georg Riedel och Peter Bastian, om The Beatles och Erik Satie, om svensk rock och Putte Wickman. Några musikaliska läroböcker: om visharmonisering, om jazzpianospel och om metodik för sång- och instrumentalpedagoger. Vissamlingar av bland andra Olle Adolphson, Allan Edwall och Stefan Forssén. Dessutom ger Ejeby Förlaget även ut körnoter, noter och cd-skivor.

    

  • ETC Göteborg
  • Göteborgs nyaste lokala dagstidning!
   http://goteborg.etc.se/

  • Faktum Sverige
  • Faktum är Sveriges största gatutidning som når 109 000 läsare varje år  och kommer ut med minst 12 nummer/år. Utöver dem ger Faktum sedan fyra år tillbaka ut en novellsamling: Faktum Novell.

   I samtliga samlingar medverkar fem kända författare, en Faktumförsäljare samt mellan sju och åtta debutanter som blivit utvalda via en tävling. Faktum Novell har sålt slut varje år, cirka 10 000 exemplar.

   Faktum finns i bland annat Göteborg, Borås, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Karlstad och Jönköping. Vårt mål är att erbjuda alla i socialt utanförskap i Götaland ett jobb. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet. Faktums uppgift är också att skapa opinion kring hemlöshet och socialt utanförskap.

   Faktum arbetar för ett samhälle utan hemlöshet, fattigdom och utanförskap. Vi gör det genom att erbjuda människor hjälp till självhjälp. Att sälja gatutidning innebär att försäljaren skapar sig en inkomst, sysselsättning och ett socialt sammanhang. Faktums journalistik har hög kvalité och bevakar frågor som berör försäljarnas vardag.

    

  • Filoprax
  • Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik praktiseras idag filosofi som enskilda samtal, kurser, workshops och föreläsningar. Grunden i vår verksamhet är orden: språket, tolkningen, översättningen. Vi tar oss an filosofiska texter, och texter filosofiskt. Filoprax utmaning just nu är att nästan ingen i Göteborg känner till filosofisk praxis.
   Filoprax ambition är att anordna filosofifestivaler och på sikt en internationell konferens. Men också: föreläsningar, panelsamtal och sokratiska samtal, högläsningar och releasefester, liksom att uppmärksamma Världsfilosofidagen. (assoc. medl.)

  • Föreningen Arbetarskrivare
  • Föreningen Arbetarskrivare bildades 1990. Föreningen är landsomfattande och har till syfte att stödja och uppmuntra författarskap med utgångspunkt i arbetet. Föreningens målsättning är dels att värna om och utveckla den svenska arbetarlitteraturens obrutna tradition, dels uppmuntra varandra att gå vidare i skrivandet.

   Föreningens medlemmar skriver om arbetet och om livet som inte syns i vanliga medier annat än i undantagsfall. De skriver om arbete och kärlek, om samtal vid matbord och på arbetsplatser, om timanställningar och papperslöshet, om övertid för vissa och uppsägning för andra och om att inte kunna ta semester. Om att känna något av livets goda, om stunder av gemenskap och lycka.

   Föreningens huvudverksamheter består av att vartannat år trycka och distribuera en antologi med texter av föreningens medlemmar, ge ut och sprida tidskriften KLASS som kommer ut med fyra nummer per år, samt dela  ut ett stipendium en gång om året, i samband med årsmötet.

    

  • Föreningen Boska – bevarandet av samiska traditioner och folkmedicin*
  • Boska är en förening med syfte att stötta unga samers skrivande, även de som utövar andra konstformer. Boska har kontakt både samer och med urfolk från andra delar av världen och har som målsättning att arrangera föreläsningar och event kring frågor som är viktiga för dessa grupper.

   Hittills har Boska arbetat med att:

   – genomföra projekt bland annat för samisk ungdom

   – publicerat böcker av Åsa Kroik

   – stöttat samer med bokprojekt och/eller annan kulturell verksamhet.

  • Författarcentrum Väst
  • Författarcentrum Väst omfattar Västra Götaland, Hallands och Värmlands län och har drygt 320 yrkesverksamma författare som medlemmar. Inom ramen för Författarförmedlingen förmedlas författarframträdanden i framförallt skolor och bibliotek. Föreningen arrangerar litterära evenemang för allmänheten, bland annat Forum för poesi och prosa – Sveriges ledande scen för uppläst litteratur. Föreningen driver även projekt, så som Romska berättelser i väst och nätverket Lost in migration och engagerar sig olika sätt i frågor med anknytning till litteratur; allt från yttrandefrihet till att värna om lokala bibliotek.

   Författarcentrum västs ordförande Carl Forsberg har länge varit med och drivit frågan om ett litteraturhus i Göteborg och satt 2014/15 som sekreterare i styrelsen för Göteborgs litteraturhus.

  • Förlagshuset
  • Förlagshuset är en sammanslutning av bokförlag som genom samarbete vill främja de mindre förlagens utveckling. Samarbetet underlättar för de mindre förlagen att möta branschens nya och skiftande villkor och ger möjlighet att dela gemensamma resurser. Medlemmarnas olika utgivning ger Förlagshuset en bred profil: skönlitteratur, poesi, facklitteratur, noter m.m. Förutom medlemsförlagen Bo Ejeby Förlag, Koloni förlag, Gavrilo förlag och Nätverkstan finns även redaktionerna för Bokförlaget Korpen och Tre Böcker Förlag i föreningens lokaler, belägna på våning 4 i Lagerhuset. Liksom tidningsredaktionerna för Lira Musikmagasin samt ETC Göteborg samt flera översättare, journalister och skribenter.

  • Fri press förlag
  • Sedan 1969 ger Fri press förlag ut nyskriven svensk poesi, äldre kinesisk och japansk lyrik, beat, haiku-dikt, senryu, haiga, romaner, noveller, historia – och ännu mer. Bland de många författarna som de publicerat verk av finns bland andra Eva-Stina Byggmästar, Jenny Luks, Sayam Chortip, Eric Fylkeson.

  • Glänta
  • Glänta är en tidskrift som, sedan 1993, kommer ut med fyra nummer per år och rör sig i gränslandet mellan filosofi, litteratur, konst, politik, historia mm. Med oregelbundna mellanrum arrangerar Glänta dessutom samtal, föreläsningar, fester och annat. Tidskriften ingår i det europeiska nätverket Eurozine. Förlaget Glänta produktion drivs i tidskriftens anda, i bokens form. 

   Tillsammans med Ord & Bild och Dixikon publicerar Glänta podradion kulturkvarten.se.

  • Göteborgs Dante-kommitté
  • Dante Alighieri är en världsomspännande förening som startade år 1889 för att värna om det italienska språket och den italienska kulturen, i en tid då många italienare emigrerade utomlands och kunde förlora sina språkliga och kulturella rötter.

   I den italienska kulturen finns en rik litterär skatt. Göteborgs Dante-kommitté har ca 25 medlemmar och samarbetar med Folkuniversitets italienskakurser i Göteborg.

  • Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys
  • Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys (GFFP) är en ideell sammanslutning med målet att främja humanistisk bildning med utgångpunkt i den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har GFFP ordnat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier etc. Arrangemangens syftar till att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter samt undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur. GFFP har även börjat ge ut publikationer, senast En psykoanalytikers väg / Le cheminement d’un psychanalyste (2014) av Per Magnus Johansson.

   I Göteborgs litteraturhus har föreningen sina seminarieträffar samt releasefester. Med sitt medlemskap i Göteborgs litteraturhus är GFFP även intresserade av att utforska sin förenings utgångspunkter i förhållande till litterära verk.

   Kontakt är föreningens ordförande Tobias Wessely och ledamoten Evelina Johansson.

  • Göteborgs poesifestival
  • Under 2020 samarbetar Skrivarskolan Qalam med tidskriften Ord & Bild och i mars 2021 presenterar Gbg poesifestival arbetet på Göteborgs Litteraturhus/ i ett strömmat digitalt program.

    

   OM GÖTEBORGS POESIFESTIVAL – tidigare år

   Göteborgs poesifestival har arrangerat en årlig poesifestival sedan 1983 och är därmed den äldsta poesifesivalen i Sverige. Festivalen har sina rötter i Göteborgs alternativa konstscener och under åttiotalet framträdde författare som Kathy Acker och Nick Cave sida vid sida med poeter som Tomas Tranströmer och Elsa Grave.

   Efter ett arrangörsbyte 2005 började festivalen under ledning av Linn Hansén, Sofia Gräsberg och Johan Lindblom att arbeta tematiskt och i utvidgande och nära samarbeten med mindre förlag, nordiska tidskrifter och andra litteraturfestivaler. Några exempel på teman från åren 2005-2012 är ”Kollektivitet”, ”Makt” och ”Orientering”. Under denna period expanderade också festivalen till att omfatta flera dagar dagar och började röra sig över staden för att äga rum på flera olika platser och producerade nya verk som presenterades under festivalhelgen, exempelvis en poesifilm Redwood, Kraftverk, Hemvist i samarbete med författaren Lotta Lotass och Autor Eter. (Verket visades senare på Kulturkalaset i Göteborg, här är en recension.)

   Anne Carson, Ann Jäderlund, Athena Farrokhzad, D’bi Young, Göran Sonnevi, Jacques Roubaud, Johannes Anyuru, Jen Bervin, Katarina Frostensson, Lina Ekdahl, Monika Rinck, MonoMono, Rosmarie Waldrop är bara några av de poeter som medverkade under dessa år.

   Mellan 2013 och 2015 var Göteborgs poesifestival engagerade i ett projekt kring översättning av samtida poesi från Iran, Irak, Saudiarabien och Baharain, lett av Kholod Saghir, Sofia Gräsberg och Linn Hansén.

   2015 år program finner du här: Drömmar är inte förhandlingsbara – med översatt samtida poesi från Baharin och Saudiarabien.

   Översättningarna publicerades också i ett tidskriftsnummer av Kritiker tillsammans med samtal och essäer med utgångspunkt i samarbetet mellan poeterna i de tre länderna.

   2017 var festivalen en del av Ortens konstfestival och leddes av en delvis ny arrangörsgrupp.

   2018 gick festivalen under rubriken ”BZR”, se hela programmet här. Med utgångspunkt i två poesiskolor för unga – Qalam, som drivs av författaren Johannes Anyuru och Gatulyktor, som drivs av artisten och poeten Vic Vem – presenteras vi en festival som både speglar Göteborgs poesiscen och är en del av dess framtid. (2016 tog festivalen en paus)

   Under många år arrangerade festivalen även Ung poesi – en beteckning som rymmer en poesitävling för gymnasister och i förlängningen av denna en antologi producerad och utgiven av festivalen. Men Ung poesi var också en aktiv del av själva festivalhelgen. Poesifestivalen samarbetade kring detta med ponton, en litterär tidskrift för och av unga. Fram till och med 2013 arrangerades en rikstäckande poesitävling som resulterade i en antologi med ny ung poesi, och bjöd dessutom in alla de medverkande till festivalhelgen i Göteborg. 2015 övergavs tävlingskonceptet till förmån för skrivarworkshops, bland annat på arabiska.

    

    

    

  • Göteborgs Poetry Slam
  • Göteborgs Poetry Slam arrangerar tävlingar i scenpoesi och öppna scener, oftast på Musikens Hus, men tillfälligtvis även Bok- och Biblioteksmässan, Kulturkalaset och Vinterfestivalen. Föreningen är också en av två huvudarrangörer för poesifestivalen SM i Poetry Slam 2017 (tillsammans med Musikens Hus). Vi trycker också egna fanzines, har fanzineworkshops och bokbord på mässor och marknader.

   Göteborgs Poetry Slam har haft verksamhet sedan 2000 i Musikens Hus, och föreningen bildades hösten 2016.

  • Göteborgs Psykoterapi Institut
  • Göteborgs Psykoterapi Institut grundades1974 och erbjuder psykoterapi för vuxna, barn och ungdomar, par och familjer. De erbjuder också handledning både individuellt och i grupp samt bedriver utbildningsverksamhet i Göteborg, Stockholm och Malmö. I Göteborgs Litteraturhus anordnar de offentliga föreläsningar med gästande författare.

  • Göthenburgo
  • Göthenburgo & Se Bilden

   Göthenburgo tillsammans med föreningen Se Bilden bedriver film, bild och språklig kommunikation genom medborgerlig processinriktad verksamhet och olika former av mötesplatser. Tillsammans utgör de en öppen plattform där unga kan använda deras resurser och kompetens för att lära sig att kommunicera och berätta genom bild och filmmedier. De arbetar med språkutveckling och kommunikation bland unga i samverkan med Ljungskile folkhögskola och med egna film och bildprojekt bland annat i projektet Citizens Göteborg.

   Ord och berättelser är viktiga i det arbete de gör och i Göteborgs Litteraturhus bjuder de in till filmvisningar i kombination med panelsamtal och spoken word. Läs mer om Göthenburgo här.

  • Hanaförlaget
  • Hanaförlaget bedriver litterär- och kulturellverksamhet genom publiciering av litteratur på kurdiska, persiska och svenska. Förlaget anordnar också litterära och kulturella aktiviter i form av poesiaftnar och litterära sammankomster, såsom en kurdisk poesifestival som en återkommande årlig evenemang. Hanaförlaget kommer att anordna olika litterära sammankomster över etniska och språkliga gränser med allas lika värde som grund. (Assoc. medl.)

  • High Heel Publishing*
  • High Heel Publishing är ett bokförlag som startades 2023 av Zafira Vrba Woodski. Förlagets första bok är Transtillstånd (2023) av Zafira Vrba Woodski med texter av Mats Råsmark, Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Tam Omond, Atalia Israeli-Nevo och Tal(y) Wozner. Boken är formgiven av Sissela Nordling Blanco. Transtillstånd bygger på erfarenheter av att vara trans i en värld som inte är utformad för könseufori. Boken följer transitionens röda tråd utan att lura läsaren att denna resa skulle vara linjär eller ha en tydlig destination i sikte.

  • Hoc Press
  • Hoc Press är ett bokförlag med säte i Göteborg och med utgivning av samtida skönlitteratur och sakprosa. Förlagets böcker säljs i bokhandeln och genom nätbokhandlarna, läs mer på Hoc press hemsida.

  • Hundra år i Göteborg
  • Grunden till ideella föreningen Hundra år i Göteborg är en bokserie med samma titel, Hundra år i Göteborg (Carlsson bokförlag 2017–2020). Den har skapats med anledning av stadens 400-årsjubileum och omfattar tio bokvolymer som behandlar vitt skilda ämnen som sjöfart, teater och musik, skönlitteratur, medicin, lärande och bildning, små industrier, stadsbilden, konsten, konsthantverk och idrott. Böckerna är antologier och författarna forskare och sakkunniga.

   Föreningen syftar till att anordna program som anknyter till bokserien, exempelvis genom offentliga föredrag, diskussioner, utställningar, stadsvandringar och litterära samtal.

  • Irene Publishing*
  • Irene Publishing ger ut 10-15 titlar per år inom samhällsvetenskap, politik, historia, poesi, fredsfrågor och demokratifrågor. De ger också ut Journal of Resistance Studies, en akademisk tidskrift med Peer review-process.

   Dessutom bedriver Irene publishing ett Writers Residence, där författare, forskare, studenter och andra skribenter kan hyra in sig för att jobba med texter. Utöver ett tiotal sängplatser har vi ett bibliotek med över 20.000 band böcker om ickevåldskamp, sociala rörelser och andra samhällsfrågor. Vi håller även skrivarkurser och seminarier på olika teman de finner relevanta för samhällsdebatten.

  • It-lit
  • Bokförlaget It-lit startade 2014 och drivs Carl Lindsten. Hos förlaget finns trettiotal författare. Läs mer om förlagets utgivning här: https://it-lit.se/

  • Judiska Salongen
  • Judiska Salongen är en ideell förening som startade 2019 med syftet att arrangera offentliga evenemang med judiskt tema inom litteratur, konst, teater, musik, film, dans och andra kulturområden. Läs mer på Föreningens facebooksida.

  • JUDITH’S music and art
  • Judith’s music and art är ett nystartat förlag som även arrangerar konserter och föreställningar med koppling till det litterära fältet och skapandet. Judiths music and art har hittills gett ut en diktbok av Gunnar Arnborg, Tankens årsringar. Förlaget är även delaktiga i en föreställning baserad på Det mest förbjudna av Kerstin Thorvall, den lyriska konsert med utgångspunkt i boken Tankens årsringar samt den nyskrivna pjäsen Bansai – Ester Blenda Nordström en äventyrare! som planeras ha premiär på Göteborgs Litteraturhus under 2021.

  • Kraft Kulturproduktion
  • Kraft Kulturproduktion erbjuder föreläsningar om vad läsning är bra för,
   läscoaching, läsretreat, bokpresentationer. Läs mer på deras hemsida.

  • Kulturföreningen Caminho
  • Kulturföreningen Caminho

   Efter en lång tid av samarbete och partnerskap/ kulturutbyte med Mozambique, inom Göteborg stad och genom Sida, bildades Kulturföreningen Caminho år 2017. Föreningens syfte är att stödja och samarbeta med kulturföreningar och kulturinstitutioner i Mozambique inom områden som Community art, dokumentation av kvinnors berättelser, historier, presentationer av litteratur och kultur samt stöd och bokinsamlingsprojekt till bibliotek under uppbyggnad i Mozambique.

  • KulturUngdom
  • KulturUngdom är en ideell förening som är verksam i hela Västra Götalandsregionen. Föreningen utgör en plattform för att stötta och realisera ungas idéer och projekt kring kultur. Föreningen arbetar för att främja unga kulturutövares och arrangörers demokratiska rättigheter till inflytande och delaktighet i kulturlivet. KulturUngdom stödjer alla konstformer inklusive text/litteratur och har en kulturkonsulent som specifikt arbetar med konstformen text.

   KulturUngdom arbetar efter grundsatsen av och med unga personer, vilket innebär att verksamheten i huvudsak skall bedrivas på unga personers egna initiativ, genom unga personers deltagande i arrangemang och projekt och genom unga personers skapande och konstnärliga utförande.

  • Kvinnofolkhögskolans elevrepresentantgrupp
  • Kvinnofolkhögskolan bedriver bland annat skrivarkurser så som den litteraturvetanskapliga Your Silence Will Not Protect You, fortsättningskursen Skriv om ditt liv samt kursen Feministiskt fokus – med fokus på filmaktivism.

   Som exempel är Your Silence Will Not Protect You en distanskurs på kvartsfart där transpersoner och kvinnor deltar. Kursens huvudfokus ligger på skönlitterärt skrivande, demokratiska samtal om text utifrån intersektionella frågeställningar samt litteraturhistoriska studier och kretsar kring fyra teman: födelse, skratt, monster och sinnen.

   Skrivarkursernas folkbildande verksamhet med litteraturen och skrivandet i fokus utifrån ett intersektionellt perspektiv passar Göteborgs Litteraturhus plattform som handen i handsken.

    

  • Läromedelsförfattarna
  • Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur i Sverige. Föreningen för författarnas talan, förbättrar villkoren och erbjuder ett starkt författarkollektiv. Deras vision är ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet.

   Medlem kan du bli om du skriver läromedel eller kurslitteratur, föreningen har i dagsläget 1 700 författare.

   Läs mer om föreningen på deras hemsida.

  • Lassbo förlag
  • Lassbo Förlag är ett hybridförlag som producerar och publicerar fack och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och självupplevda berättelser.

   Läs mer på Lassbo förlags hemsida. 

  • Lilla Piratförlaget
  • Lilla Piratförlaget är ett barn- och ungdomsboksförlag som grundades 2011. I september 2015 gick Lilla Piratförlaget samman med Gilla Böcker. I dagsläget ger de ut ungefär 30 titlar om året, både svensk och översatt litteratur.

   Läs mer på förlagets hemsida.

  • Mare Litteratur
  • Mare Litteratur är en bokaffär och ekonomisk förening i Göteborg som erbjuder tjänster inom textproduktion, översättning, redaktörskap, layout, bok- och tidskriftsproduktion, prepress, samtal och events.

   Vår bokaffär i Göteborg hittar du på Torggatan 14 i Göteborg, där vi har både antikvariska och nyutgivna böcker inom alla områden, med särskilt fokus på Göteborgsförlag och -tidsskrifter. Klicka här för en karta.

   Läs mer på Mare Litteraturs hemsida.

  • Meänmaa
  • Meänmaa är en delvis meänkielispråkig kulturtidskrift. Den startade sin utgivning 2009 och erhöll tidskriftsstöd från Statens kulturråd. Tidskriften utgavs det första året med namnet Meänmaan aviisi, men har från 2010 ändrat till detta namn. Från och med 2015 har tidskriften varit en renodlad kulturtidskrift. Tidskriften utkommer med 4 nummer per år och innehåller framförallt skönlitterära texter på meänkieli och svenska. Innehållet består delvis av nya texter, delvis av äldre texter som har översatts till meänkieli. Ansvarig utgivare är författaren Bengt Pohjanen. Tidskriften ägs av föreningen Meänmaa, och dess redaktion består sedan våren 2018 av Erik Kuoksu, Johan Sammelin, Meri Alarcon och Ralf Rotmalm.

  • Merci Poesi
  • Sedan i början av 2000-talet har Merci poesi arrangerat en internationell poesifestival i Göteborg. Under en helg om året bjuder Merci poesi in till en festival som på olika språk blandar poesi, musik och samtal. Ali Naderi är arrangör och för föreningens räkning har Namdar Nasser suttit som ledamot i styrelsen för Göteborgs litteraturhus.

   I Göteborgs litteraturhus har Merci poesi förutom poesifestival en idé om att arrangera kulturutbyten t ex mellan i utbytesstudenter, studenter från utlandet och boende i Göteborg och även arrangera program där olika konstarter möts över genregränser.

  • Nätverkstan
  • Nätverkstan startade 1996 och är en fristående aktör i kulturlivet som bedriver utbildning, genomför projekt och erbjuder rådgivning och konsultstöd inom kultursektorn. Genom Medialab tillhandahålls arbetsstationer för dem som arbetar med digital publicering. Ekonomitjänst hjälper kulturorganisationer med bl a bokföring och registerhantering. Yrkeshögskoleutbildningen Kulturverkstan examinerar varje år runt 30 kulturprojektledare.

   Nätverkstans VD Lotta Lekvall sitter i styrelsen för Göteborgs litteraturhus som vice ordförande och Nätverkstans David Karlsson sitter i valberedningen. I Göteborgs litteraturhus vill Nätverkstan arrangera samtal och föreläsningar med anknytning till kulturpolitik samt bereda plats för Kulturverkstans studenters offentliga seminarier och arbeten.

  • Offside press AB
  • Offside press AB (Magasinen Filter, Offside och Hunger)

   Offside press AB grundades år 2000 i Göteborg och samma år kom första numret av fotbollsmagasinet Offside. Numera huserar man även systermagasinen Filter (2008) och Hunger (2013). De tre magasinen bygger på ett koncept där nyfikenheten leder väg och goda berättelser, långa intervjuer och granskande reportage och samtidsspaningar utgör grunden.

   Offside press AB har även givit ut böcker som 438 dagar av Martin Schibbye och Johan Persson och Löparens hjärta av Markus Torgeby.

   Kontakt är VD och ansvarig utgivare Tobias Regnell.

  • Ord&Bild
  • I 124 år har Tidskriften Ord&Bild varit en röst i samtiden, en plats för konst- kultur- och samhällsdebatt, för såväl nyskriven svensk som nyöversatt utländsk prosa och poesi, för essäistik, kritik och gränsöverskridande skapande mellan ord och bild. Tidskriften grundades 1892 av Karl Wåhlin. Idag är Ord&Bild en oberoende radikal tidning och Sveriges äldsta kulturtidskrift.

   Redaktörer för Ord&Bild är sedan 2016 Ann Ighe och Marit Kapla.

   I Göteborgs Litteraturhus vill Ord&Bild dels bjuda in till releasefester men också arrangera program som blir en förlängning av tidskriftsnumrens teman och dess verkan och funktion i offentligheten.

  • Ordfront förlag
  • Ordfront förlag är ett oberoende bokförlag som ger ut samhällsdebatt, historia, kulturhistoria, samt handböcker i skrivandets hantverk, demokrati och folkbildning – och förstås högkvalitativ skönlitteratur.

   Ordfront ansluter sig till en frihetlig, samhällskritisk och folkbildande tradition och samverkar nära med den oberoende kulturföreningen Ordfront som arbetar med yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati.

   Läs mer om förlagets utgivning här.

  • Örnen och Kråkan
  • Örnen och kråkan publicerar litterär kritik på sin sajt varje vecka och erbjuder även tjänster inom fortbildning, utbildning, lektörtjänster och mycket mer. Örnen och Kråkan inkluderar även Kritiklabbet (www.kritiklabbet.se) och Podpoesi (www.podpoesi.nu).

   Läs mer här!

  • Översättarcentrum
  • Översättarcentrum (ÖC) är en ideell förening för skön- och facklitterära översättare. De förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden. Deras uppdragsgivare är främst förlag, men även offentliga organisationer och företag inom kultursektorn.

   Utöver att förmedla översättningsuppdrag arrangerar Översättarcentrum seminarier, uppläsningar och kurser. De arbetar för att belysa översättaryrkets olika aspekter och öka kunskapen om litterär översättning. De ger också ut den prisbelönta tidskriften Med andra ord samt producerar podden Rum för översättning.

   Läs mer om Översättarcentrum.
  • Poesiwerken
  • Poesiwerken är ett nätverk av kulturutövare med litterär inriktning som i olika konstellationer arrangerar events, workshops, skriv- och bokcirklar samt happenings. Vårt syfte är att nå ut till en bred allmänhet. De vill skapa delaktighet och medverka till en inkluderande scen med låga trösklar. En scen där människor inte bara tittar och lyssnar utan även själva får chansen att delta. Exempel på Poesiwerkens verksamhet är: metaforbrottning, releasefester, läsecirklar, dagboksuppläsningskvällar och översättarworkshop.

   Kontaktperson för Poesiwerken är Louise Halvardsson

  • Publicistklubben
  • Publicistklubben bildades 1874. Skillnaden mellan den tidens tidningsutgivning och dagens intensiva medieflöden är enorm. Just därför är det viktigt att bära traditionen vidare – att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten.

   Det gör vi genom att ordna debatter och utfrågningar, också om kontroversiella ämnen som svider och engagerar. Yttrandefriheten och tryckfriheten i Sverige framstår som självklara rättigheter, men de är inte av naturen givna. De har vunnits, bit för bit, genom århundraden av politiska strider, och de måste ständigt försvaras.

   Tillsammans med Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Svenska Journalistförbundet vill vi bredda och stärka den etiska självregleringen. Vi vill gå från dagens PO (Allmänhetens pressombudsman) och PON (Pressens opinionsnämnd) till en Medieombudsman där alla medier; press, radio, tv och webb kan bedömas på samma sätt.

   Publicistklubben är en ideell organisation utan anställda. Vi står varken på fackets eller arbetsgivarnas sida. Vi fungerar som remissinstans i medierelaterade frågor.

   Läs mer på Publicistklubbens hemsida.

    

  • RadioArt
  • RadioArt – en scen för svensk och internationell dramatik, hörspel och ljudkonst. Det är en teater som spänner över olika former och inriktningar; från ny dramatik till omtolkningar av klassiker, från det poetiska till det politiska, från berättande till experiment som tänjer gränserna för vad hörseldiktning och ljudkonst kan vara.
   RadioArt drivs av en grupp konstnärer med skiftande erfarenheter av att ha arbetat professionellt med teater, musik, konst och litteratur. Vissa kommer från större teatrar, andra från fria grupper, från musikskapande och konstskapande i olika svenska och internationella sammanhang. Anledningen till att vi engagerar oss i det här projektet är att radion fortfarande är ett helt öppet, demokratiskt, fritt, stämningsladdat, intensivt och oändligt experimenterande uttrycksmedel. Dess verkan har en direkthet och närvaro som växer ur avsaknaden av det fysiska. När bilden, av skådespelarens rörelser, av rummets rymd och färger, inte finns, så är det lyssnarens egen kropp som kommer i fokus, det är i den det rör sig.

   Läs mer på: https://www.radioart.se

  • Romska Litterära Sällskapet
  • Romska litterära sällskapet är ett nytt romskt litterärt sällskap som har initierats av Kulturrådets tidigare läsambassadör Bagir Kwiek.

   Sällskapet har bildats för att bevara och främja det materiella och immateriella romska kulturarvet. Sällskapet består av författare, illustratörer, journalister, lingvister, akademiker, debattörer, konstnärer, jurister, samhällsvetare och andra sakkunniga inom fälten kultur, konst, film, media, utbildning och forskning.

   Romska Litterära Sällskapet på Facebook. 

  • Selma Lagerlöf-sällskapet
  • Selma Lagerlöf-sällskapet bildades 1958 med anledning av 100-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse. I stadgarna fastslogs, att sällskapets syfte var att befordra och om möjligt understödja forskning om Selma Lagerlöf, att utge skrifter om henne och tillvarata och till Kungliga Biblioteket, där arkivet över Mårbacka förvaras, överlämna handskrifter, brev etc., som kan belysa hennes liv och författarskap.

   Under senare år har sällskapet lagt allt större vikt vid att försöka sprida kännedomen om Selma Lagerlöfs verk till nya läsare, till exempel genom att erbjuda föredrag hos olika föreningar, ordna lokala Selma Lagerlöf-arrangemang etc. I detta sammanhang kan det stipendium nämnas, som den tidigare ordföranden Karin Söder instiftade 2009.

  • Skrift*
  • [skrift] är ett samarbete mellan författarna Mattias Hagberg och Martin Engberg och ägnar sig åt att reflektera över skrivandets praktiker och villkor. Skrift är i sig en undersökning av hur författarskap kan organisera sig i ett föränderligt kulturlandskap och dra nytta av ett samarbete med andra, av såväl intellektuella som försörjningsmässiga skäl. Läs mer om Skrift här.

   I allt Skrift gör är författarskapet en utgångspunkt och tanken att – eller hur – en praktik (författandet) kan överföras till en annan praktik t.ex. i konkreta frågeställningar till litteraturen som diskuteras med andra författare. Dessa praktiker tar sig uttryck i offentliga litterära program: Skrift arrangerar samtalsserier på Göteborgs Litteraturhus och står även bakom det som tidigare hette Göteborgs Romanfestival, numera Göteborgs Litteraturfestival. De båda författarna medverkar också i kvartetten bakom podden Det gränsar till galenskap. 

    

  • Stollar bollar
  • Stollar Bollar startades 2021 utifrån en stark dragning åt att korsbefrukta konst med vetenskap, anatomi och medvetande. Undersöka dialog och monolog i nya format. Kärnan är berättelser och för det Stollar bollar vill göra krävs ingen fast fysisk scen, vår bas utgörs av en plattform online med regenbundna nedslag i olika rum som bär på olika historier och erfarenhet. Det som binder våra plattformar samman är en medvetenhet om att storytelling har blivit en aspekt av våra medvetna liv, vår kultur och vårt samhälle.

   Stollar Bollar startar med oss; Björn, Petra och Karin, men vi samarbetar alltid med andra, personer och organisationer i projekt som leder till podcasts, scenkonst, föreläsningar, samtal och manus-retreats… Läs mer på Stollar bollars hemsida!

  • Svenska Afghanistankommittén
  • Svenska Afghanistankommittén startade som en politisk opinionsbildande organisation som reaktion på Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan julen 1979. Organisationen var inspirerad av den tidigare Vietnamrörelsen och samlades under huvudparollen ”Sovjet ut ur Afghanistan”. Efter ett par år började organisationen även att förmedla utvecklingsbistånd in i Afghanistan och har sedan utvecklats till en av de största och främsta av internationella NGO som arbetar i Afghanistan och har kontinuerligt drivit ett framgångsrikt arbete där under nu drygt 30 år. Arbetet fokuserar på fyra områden; skolor och undervisning, rehabilitering av funktionshindrade, sjuk och hälsovård och byutveckling, t.ex. vattenförsörjning och jordbruksutveckling. Arbetet i Afghanistan bedrivs huvudsakligen av afghanerna själva. Organisationen har ca. 6 000 anställda i Afghanistan och utgör vid sidan om staten den störste arbetsgivaren i Afghanistan. Förutom allt (opinions)bildande och biståndsverksamhet anordnar SAK även kulturella arrangemang så som presentationer av afghanistanska författare, fotoutställningar och filmvisning.

   I lokalkommittén planerar att göra en insats för de många afghanska flyktingar som kommit till Sverige. Vi har redan hjälpt en flyktingpojke att formulera sig på svenska om sin historia, vilket resulterade i en artikel av honom som publicerades på svt/opinion. Vi har också med utgångspunkt från ett material som tagits fram av Migrantinstitutet planerat för studiecirkel om svensk folkrörelse och demokratifrågor som ett led i att öka förståelsen hos nytillkomna afghanska medlemmar för hur SAK utvecklats och arbetar. Vi planerar just nu att besöka boenden för unga flyktingar och ge information om SAK och svenska samhällsförhållanden och i nästa steg försöka skapa en mötesplats för ungdomar och där utveckla en verksamhet utifrån deras intresse t.ex. skrivande eller bildskapande. För sådant vore Litteraturhuset en utmärkt plats.

  • Svenska PEN
  • Svenska PEN grundades 1922 och är en sammanslutning av författare, journalister, översättare, förläggare och andra verksamma inom det litterära fältet. Huvudsyftet för PEN är att verka för yttrandefrihet och för fängslade och förföljda författares och skribenters frihet och rättigheter.

   Svenska PEN, som verkar ideellt, har en stark tradition och vana att arrangera uppläsningar, debatter och föreläsningar och har ett stort kontaktnät inom den litterära världen även internationellt. Något som kommer att märkas på Göteborgs Litteraturhus scen.

    

  • Sveriges Författarförbund
  • Sveriges Författarförbund är en facklig organisation för författare och litterära översättare med drygt 3000 medlemmar och har funnits sedan 1893. Förbundet arbetar med att nå ut mer med sin verksamhet utanför Stockholm. Under det senaste året har man haft litterära framträdanden, kurser och fackliga möten i t ex Umeå, Malmö, Nässjö, Växjö och Göteborg och driver också sin kampanj ”Ordet är fritt-men inte gratis” bland annat genom att hålla medlemsmöten på olika håll i landet. Genom samtalsforumet Fyren, strävar förbundet efter att möta och organisera yngre författare och översättare.

  • Tarjameh AB
  • Tarjameh drivs av Malin Färdig och Amjad Kutieleh som utför översättningar och transkriberingar i språkkombinationerna arabiska-svenska och svenska-arabiska.

   Tarjamehs huvudområden är betyg/utbildningsbevis, intyg, kultur, juridiska handlingar men också pedagogiska texter, tidningsartiklar, samhälls- och utbildningsmaterial samt korrekturläsning.

  • Teg publishing
  • Teg Publishing är ett bokförlag, skivbolag och medieproduktionsbolag som producerar och publicerar böcker, musik, film och poddradio sedan 2010. Läs mer här.

  • Textival
  • Den litterära föreningen Textival har funnits sedan 2007. De arrangerar programserier, festivaler, textmässor, residensprogram, konsthändelser och olika samarbetsprojekt med författaruppläsningar, samtal, kulturdebatt, workshops, utställningar och konstvandringar. De besöker och samarbetar med litteraturhus, författarutbildningar, bibliotek, biennaler, konsthallar, festivaler, gallerier och olika kulturaktörer där vi tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, var och när litteratur kan synas och höras.

   Till sin form kan Textivals utåtriktade verksamhet beskrivas som nomadisk; de saknar en fast scen utan arrangerar i samarbete med en rad olika lokala aktörer på de platser de besöker. Kontoret finns i Göteborg och i Mollaryd, vilket innebär att en stor del av arrangemangen förläggs till olika stadsdelar och områden i dessa orter.

   Textival verkar för en bred, diversifierad och tillgängliggjord litteraturscen av hög kvalitet i Göteborg och Västra Götaland. Med programverksamheten skapas sammanhang där aktuella och angelägna frågor i den samtida litteraturen och kulturdebatten får möjlighet att möta ett brett litteraturintresse. De verkar i spänningsfältet mellan konst och litteratur och undersöker hur curatoriella och konstnärliga metoder kan tillämpas i nya oväntade rum.

   Läs mer på hemsidan TEXTIVAL

    

    

    

  • Thorén & Lindskog
  • Thorén & Lindskog är ett bokförlag som ger ut skönlitteratur, såväl i översättning från framförallt tyskan, som av svenska författare.
   Hemsida

  • Tidskriftsverkstaden i Väst
  • Tidskriftsverkstaden i Väst (TVV) har sedan starten 1992 understött och utvecklat produktionen av kulturtidskrifter. Från att från början framför allt varit en kollektiv teknikresurs har verksamheten – i takt med att datortekniken blivit mer allmänt tillgänglig – mer flyttat fokus mot utbildning och handledning kring tidskriftproduktion samt marknadsföring, information och debatt av/om tidskrifter.

   TVV är en del Nätverkstan Medielab vars lokaler, tekniska utrustning och personal är tillgänglig för medlemmarna.

    

  • Tjänstemännens socialdemokratiska förening
  • Tjänstemännens socialdemokratiska förening – även kallad S-akademiker – är en förening i Göteborg som samlar tjänstepersoner och högutbildade med medlemskap i Socialdemokraterna.

   Föreningen bildades 1958 och är i dag en av de större socialdemokratiska föreningarna i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Många av våra medlemmar är fackligt aktiva men föreningen är helt oberoende av facklig tillhörighet.

   Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar, med mera och arbetar målmedvetet för att föra fram medlemmarnas synpunkter såväl inom som utanför Socialdemokraterna.

   Hösten 2017 lanserades S-akademikers skriftserie, för klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur.

   Läs mer om böckerna och föreningen

    

  • Västra Frilansklubben
  • Västra Frilansklubben är en fackförening för frilansjournalister som jobbar med arbetsrättsliga frågor, fortbildning och opinionsbildning. Yttrandefrihets- och demokratifrågor är centrala begrepp i all deras verksamhet.

   Västra Frilansklubben vill främja och stärka fokus på yttrandefrihets- och demokratifrågor – lokalt, nationellt och globalt.

    

  • Vildhallon
  • Vildhallon växer vilt i den kreativa myllan. Vildhallon tror på styrkan i det spretiga vid sidan av grusvägen. Vildhallon är ett producerande kulturföretag med F-skatt som bland annat också ger ut böcker, brädspel, rollspel.

   Läs mer på Vildhallons hemsida. 

  • Wikimedia Sverige
  • Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Som experter på Wikipedia hjälper de lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia, arkiv och museer att nå ut med sitt material samt stödjer de frivilliga som gör Wikipedia.

   En halv miljard människor använder Wikipedia varje månad, men bara 1 av 10 som skriver är kvinnor. Och artiklar om kvinnor är för få! Det försöker Wikimedia ändra på genom bedriva verksamhet där intresserade bjuds in att skriva på Wikipedia och försöka förbättra artiklar om litteratur med anknytning till kvinnor. Mer information på http://kvinnligahuvudpersoner.se.

   Varje tisdag 13–17 i Göteborg Litteraturhus

  • Winter Word Festival
  • Winter Word Festival är en årligen återkommande festival i februari som har genomförts sedan 2009. Det är en bred kulturfestival i Strömstad med litteraturen/lusten att läsa och skriva som utgångspunkt. Festivalen pågår under flera dagar och bjuder på både författarsamtal, livemusik, utställningar och spännande föreläsningar. Något för alla helt enkelt!

   Hemsidan finner du här!